Warunki biznesowe

Regulamin sprzedaży

collalloc s.r.o. Siedziba: Dukelská třída 57c, 61400 Brno Nr identyfikacyjny: 05280648 NIP: CZ05280648 sygnatura akt C 94488 prowadzona w Sądzie Okręgowym w Brnie (zwana dalej „Sprzedającym”)

dotyczący sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się na adresie internetowym www.collalloc.com

Dane kontaktowe Sprzedającego:

Adres do doręczania korespondencji: collalloc s.r.o. Dukelská třída 57c, 61400 Brno (zwany dalej „Adresem kontaktowym”)

Adres poczty elektronicznej: collalloc@collalloc.com (zwany dalej „E-mailem kontaktowy”) Nr telefonu: (+420) 737 933 889 (zwany dalej „Nr telefonu kontaktowego”)

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin sprzedaży (w rozumieniu przep. § 1751 Kodeksu cywilnego /ustawa nr 89/2012 Dz. U. Republiki Czeskiej, z późn. zm./, zwanego dalej „Kodeksem cywilnym”) dotyczy zakupów dokonywanych w sklepie internetowym „collalloc” za pośrednictwem prowadzonego przez Sprzedającego interfejsu internetowego znajdującego się na adresie internetowym www.collalloc.com (zwanego dalej także „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Regulamin sprzedaży określa i precyzuje podstawowe prawa i obowiązki Sprzedającego, Kupującego i Użytkownika. Kupujący przez złożenie zamówienia i następujące potwierdzenie zamówienia w interfejsie internetowym sklepu potwierdza jednocześnie akceptację i zapoznanie się z niniejszym regulaminem sprzedaży. Umowa sprzedaży, czyli regulamin sprzedaży łącznie z zamówieniem i jego akceptacją zostaną przesłane Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w postaci pisemnej za pośrednictwem poczty zwykłej bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży, lub zostaną dołączone do towarów nie później niż przy ich dostarczeniu Kupującemu.

1.3. W umowie sprzedaży można uzgodnić warunki odmienne od regulaminu sprzedaży. Odmienne postanowienia zawarte w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu sprzedaży.

1.4. Postanowienia regulaminu sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży („umową sprzedaży” zwana jest tutaj umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa o świadczeniu usługi lub inna umowa zawarta na podstawie niniejszego regulaminu sprzedaży). Umowa sprzedaży i regulamin sprzedaży są sporządzone w języku czeskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim, o ile Kupujący i Sprzedający nie postanowią wyraźnie o zastosowaniu innego języka. Niniejszy regulamin sprzedaży udostępniony jest w interfejsie internetowym sklepu oraz wyświetlany jest podczas zamawiania towarów. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w ten sposób zapewniona jest jego archiwizacja, powielanie, przechowywanie i ponowne wyświetlanie Kupującym, i zobowiązuje się zachować podczas regulamin sprzedaży podczas zamawiania towarów w celu późniejszego ponownego wyświetlenia.

1.5. Wszelkie stosunki umowne regulowane są regulaminem sprzedaży, do stosunków nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a o ile stroną umowy jest konsument, także Ustawą o ochronie konsumentów (nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, z późn. zm.).

1.6. W przypadku gdy osoba zamierzająca zakupić towary od Sprzedającego działa podczas składania zamówienia w ramach swej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, lub jest osobą prawną, zastosowanie znajduje Regulamin sprzedaży hurtowej.

2. Definicje

2.1. Kupujący to osoba fizyczna lub prawna, która zamierza dokonać zakupu towarów za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu. Ze względu na obowiązujące przepisy prawa rozróżnia się Kupujący niebędący i Kupujący będący konsumentem.

2.2. Konsument to każdy człowiek, który zawiera umowę z przedsiębiorcą, występując swoją działalnością gospodarczą lub poza samodzielnym wykonywaniem zawodu, lub dokonujący innych czynności z takim przedsiębiorcą.

2.3. Użytkownik to każda osoba fizyczna lub prawna odwiedzająca interfejs internetowy sklepu. Kupujący jest także Użytkownikiem.

2.4. Towary sprzedawane za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu to suplementy diety określone bliżej w interfejsie internetowym sklepu.

3. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

3.1. W przypadku gdy umożliwia to interfejs internetowy sklepu, Kupujący składa zamówienia towaru:

 • bez rejestracji w interfejsie internetowym sklepu, czyli bezpośrednio za pomocą interfejsu internetowego sklepu (przez wypełnienie formularzy lub w inny sposób), lub
 • w drodze komunikacji e-mailowej prowadzonej ze Sprzedającym, w wyniku wysłania zamówienia na E-mail kontaktowy Sprzedającego, lub
 • w drodze zamówienia złożonego telefonicznie lub przez SMS na Nr telefonu kontaktowego Sprzedającego.

3.2. Zamówienie złożone bez rejestracji (zamówienie złożone inaczej niż za pomocą konta użytkownika) powinno zawierać dokładną nazwę zamawianego towaru (ewentualnie oznaczenie cyfrowe towaru), liczbę sztuk oraz dane osobowe Kupującego (imię i nazwisko, adres do doręczania, numer telefonu, adres e-mail).

3.3. W przypadku gdy umożliwia to interfejs internetowy sklepu, Kupujący może na podstawie dokonanej przez siebie rejestracji w interfejsie internetowym sklepu wchodzić do swojego interfejsu użytkownika. Za pomocą swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „Kontem użytkownika”) Kupujący może składać zamówienia na towary. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

3.4. O ewentualnych zmianach danych Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 5 dni od daty takiej zmiany.

3.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli Kupujący nie używa swojego konta użytkownika przez więcej niż 1 rok lub jeśli Kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z odpowiedniej umowy sprzedaży (w tym niniejszego regulaminu sprzedaży).

3.6. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę oraz informacje o towarach, w tym informacje o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów wskazane są w wysokości zawierającej wszelkie podatki (w tym VAT), cła i inne opłaty. Wyświetlone ceny nie zawierają cen i kosztów opakowań, transportu i dostawy towarów Kupującemu. Informacje dotyczące kosztów związanych z opakowaniami, transportem lub dostawą towarów wyświetlone są w interfejsie internetowym sklepu oraz w art. 4 niniejszego regulaminu sprzedaży, przy czym w przypadku rozbieżności obowiązuje cena wyświetlona w interfejsie internetowym sklepu. Ceny, o których mowa wyżej, obowiązują tylko pod warunkiem dostawy towarów w obrębie terytorium Republiki Czeskiej (o ile w interfejsie internetowym nie wskazano wyraźnie inaczej).

3.7. Ceny przedstawionych towarów i ceny za opakowanie, transport i dostawę obowiązują, dopóki są wyświetlone w interfejsie internetowym sklepu. Ewentualne rabaty od ceny towarów przyznane przez Sprzedającego Kupującemu nie podlegają wzajemnemu łączeniu, o ile Sprzedający nie wskaże wyraźnie inaczej.

3.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym zawierającej indywidualnie uzgodnione warunki.

3.9. Przedstawienie towarów w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i nie oznacza ofertę Sprzedającego (lub jego propozycji zawarcia umowy; nie stosuje się przep. § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego). Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży zawierającej przedstawione w taki sposób towary. Oferta oznaczona jako „promocyjna” obowiązuje do wyprzedania zapasów lub do czasu jej zakończenia, który określony jest w interfejsie internetowym sklepu, do momentu odwołania oferty lub momentu następnej aktualizacji oferty.

3.10. W celu złożenia zamówienia na towary Kupujący zobowiązany jest wypełnić formularz zamówienia (lub przekazać odpowiednie informacje podczas komunikacji telefonicznej lub mailowej) w interfejsie internetowym sklepu, który zawiera informacje w szczególności o:

 • zamawianych towarach (Kupujący „włoży” zamawiane towary do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu i zaznaczy ich liczbę, ewentualnie oznaczenie towarów zgodnie z pozycjami zawartymi w prezentacji/katalogu Sprzedającego),
 • formie zapłaty ceny towarów, wymaganym sposobie dostawy zamawianych towarów, w tym adresie do dostawy,
 • danych identyfikacyjnych i kontaktowych Kupującego, w tym danych do faktury (o ile jest wymagana); i
 • informacje o kosztach związanych z opakowaniami, transportem i dostawą towarów (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).

3.11. Przed przekazaniem zamówienia Sprzedającemu Kupujący ma możliwość sprawdzenia i dokonania zmian podanych przez siebie w zamówieniu danych oraz możliwość sprawdzenia i skorygowania błędów powstałych przed i podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wyśle zamówienie do Sprzedającego przez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”. Dane zawarte w zamówieniu Sprzedający uważa za poprawne. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi ten fakt Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w zamówieniu lub w jego koncie użytkownika (w przypadku rozbieżności obowiązuje adres wskazany w zamówieniu; zwany dalej „adresem elektronicznym Kupującego”), przy czym obowiązuje, że ile w potwierdzeniu nie podano inaczej, to potwierdzenie nie oznacza akceptacji zamówienia w rozumieniu przep. ust. 3.13 niniejszego regulaminu sprzedaży i nie jest zatem zawarciem umowy sprzedaży.

3.12. W każdym przypadku Sprzedającemu przysługuje prawo do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia lub do sprawdzenia tożsamości Kupującego (na przykład drogą pisemną, faksem lub telefonicznie). O ile Kupujący nie potwierdzi zamówienia lub nie udokumentuje swej tożsamości na podstawie wezwania Sprzedawcy, czyli o ile zamówienie nie zostanie pozytywnie zweryfikowanie, uznane będzie za nieważne i nie będzie skutkować zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek braku, w szczególności w przypadku niekompletności lub rozbieżności danych dotyczących osób upoważnionych składania zamówień na towary, Sprzedający upoważniony jest do pozostawienia zamówienia bez rozpatrzenia. Sprzedającemu przysługuje prawo do odrzucenia zamówienie, które nie zawiera istotnych informacji (lub jego pozostawienia bez rozpatrzenia) lub dokonania jego zwrotu w celu uzupełnienia, wyznaczając odpowiedni termin na uzupełnienie. Bezskuteczny upływ powyższego terminu oznacza, że zamówienie będzie traktowane tak, jakby nigdy nie zostało złożone.

3.13. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym powstaje (czyli umowa sprzedaży zawiera się) w wyniku doręczenia akceptacji zamówienia (zwanej dalej „akceptacją zamówienia”), które Sprzedający przekaże Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego, a w przypadku braku takiego potwierdzenia w wyniku zapłacenia całej ceny lub odebrania zamówionych towarów przez Kupującego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Akceptacja zamówienia może być zawarta w treści potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3.8 (jeśli taka akceptacja jest wyraźnie podana w treści potwierdzenia) lub może zostać dokonane odrębnie po takim potwierdzeniu.

3.14. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej nie wywiązały się z umowy sprzedaży (w tym regulaminu sprzedaży).

3.15. Kupujący wyraża zgodę na użycie środków zdalnej komunikacji do zawarcia umowy sprzedaży. Koszty powstałe Kupującemu w związku z korzystaniem ze środków zdalnej komunikacji podczas zawierania umowy sprzedaży (szczególnie koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) obciążają wyłącznie Kupującego. Powyższe koszty nie odbiegają normalnego poziomu.

3.16. Na podstawie umowy sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towary wskazanych w zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się odebrać powyższe towary od Sprzedającego lub wybranego przez niego przewoźnika oraz zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów.

3.17 W przypadku wystąpienia wyraźnego błędu technicznego po stronie Sprzedającego w zakresie wyświetlenia ceny w interfejsie internetowym sklepu lub w podczas składania zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towary po takiej widocznie błędnej cenie, nawet jeśli Kupujący otrzymał akceptację zamówienia, o którym mowa w ust. 3.13 niniejszego regulaminu sprzedaży.

3.18. O ile cena towarów pokazana w interfejsie internetowym sklepu lub podczas składania zamówienia jest już nieaktualna, Sprzedający poinformuje Kupującego o takim fakcie. O ile Kupujący nie wyrazi zgody na wyższą cenę, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od umowy sprzedaży.

3.19. Kupujący może anulować zamówienia, które nie zostały jeszcze potwierdzone przez Sprzedającego zgodnie z ust. 3.13, drogą telefoniczną po numerem telefonicznym Sprzedającego lub przesłaniem wiadomości elektronicznej na adres e-mailowy Sprzedającego. Wszystkie przyjęte przez Sprzedającego zgodnie z ust. 3.13 zamówienia są wiążące. Po uprzednim uzgodnieniu Sprzedający może anulować także wiążące zamówienie. O ile zamówienie nie zostanie anulowane do momentu przed jego wyekspediowaniem i zostanie zatem wyekspediowane, Kupujący może być zobowiązany do zapłacenia kosztów związanych z ekspediowaniem i zwrotem towarów w wyniku anulowania zamówienia.

4. Warunki płatności i dostawy

4.1. Razem z ceną towarów Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu także koszty związane z opakowaniami i dostawą towarów, których wysokość określona jest w interfejsie internetowym sklepu i zostanie wskazana w zamówieniu oraz w treści jego akceptacji. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, cena zamówienia obejmuje dalej także takie koszty związane z dostawą towarów.

4.2. Kupujący może dokonać zapłaty ceny zamówienia na rzecz Sprzedającego, oprócz innych metod wskazanymi w interfejsie internetowym sklepu, także przy zastosowaniu jednego z poniższych sposobów:

 • za pobraniem,
 • za pomocą karty płatniczej za pośrednictwem brany płatniczej interfejsu internetowego sklepu,
 • bezgotówkowo przelewem na konto Sprzedającego nr 52806487/5500 (zwane dalej „Kontem Sprzedającego”).

Ewentualne dalsze opłaty obciążające Kupującego w związku z wyżej wymienionymi metodami dokonania płatności ceny zamówienia wskazane są w interfejsie internetowym sklepu, w zamówieniu i będą podane w treści akceptacji zamówienia.

4.3. Kupujący wskaże sposób płatności w zamówieniu (gdzie będą podane także ewentualnie inne opłaty związane z wybraną metodą płatności).

4.4. Płatności za zamówienie można dokonać w koronach czeskich (CZK).

4.5. Sprzedający nie wymaga zazwyczaj wniesienia zaliczki na cenę zamówienia lub podobnej płatności. W uzasadnionych przypadkach (zwłaszcza w przypadku zamówień o cenie wyższej niż 5.000,00 CZK) Sprzedający może zażądać wniesienia zaliczki. Sprzedającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty całej ceny zamówienia przed jego wysłaniem lub przekazaniem Kupującemu (nie stosuje się przep. § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego).

4.6. W przypadku płatności za pobraniem uregulowanie ceny następuje przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena jest płatna w terminie pięciu dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

4.7. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący zobowiązany jest przy zapłacie ceny zamówienia podać jako tytuł płatności numer zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego za dzień zapłaty uważa się datę uznania konta Sprzedającego.

4.8. W przypadku stosowania takiego zwyczaju w relacjach handlowych lub gdy postanowiono tak w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę do płatności dokonywanych na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę po uregulowaniu ceny zamówienia i przekaże ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego, ewentualnie przekaże ją razem z towarami.

4.9. W przypadku zastosowania płatności za pobraniem lub przy odbiorze osobistym towarów Sprzedający dokonuje ekspedycji towarów będących na stanie z reguły w terminie 3 dni roboczych od akceptacji zamówienia. W przypadku zastosowania płatności przelewem na konto Sprzedający dokonuje ekspedycji towarów będących na stanie z reguły w terminie 3 dni roboczych od zaksięgowania odpowiedniej kwoty na swoim koncie. Częściowe dostarczenie zamówionych towarów jest dopuszczalne, o ile nie uzgodniono inaczej.

4.10. Sprzedający dokonuje ekspedycji towarów niebędących na stanie, gdy tylko będzie to możliwe. Kupujący zostanie z góry poinformowany o dokładnej dacie. O ile z przyczyn obiektywnych (towary zostały wycofane z produkcji, dostawca zakończył dostawy do Republiki Czeskiej, znacznie wzrosła cena towaru lub koszty związane z dostarczeniem) nie można dostarczyć towarów na pierwotnych warunkach lub o ile świadczenie stanie się obiektywnie niemożliwym do wykonania, lub jeśli Kupujący posiada nieuregulowane zobowiązania wobec Sprzedającego płatne na dzień wystawienia zamówienia, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. O ile Kupujący dokonał już całkowitej lub częściowej zapłaty ceny, otrzyma z powrotem zapłaconą kwotę za pośrednictwem przelewu na wskazane w tym celu przez Kupującego konto lub na konto, z którego przelano środki na zapłatę ceny zamówienia (o ile Kupujący nie wskaże Sprzedającemu żadnego konta w terminie 3 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży) w terminie 5 dni od odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.11. Sposoby dostawy towarów są wymienione w interfejsie internetowym sklepu. Kupujący wybierze konkretny sposób dostawy towarów w zamówieniu, a Sprzedający potwierdzi go w akceptacji zamówienia.

4.12. Zależne od sposobu wysyłki i odbioru towarów koszty związane z dostawą towarów są wyświetlone w interfejsie internetowym sklepu i zostaną podane w zamówieniu Kupującego oraz w akceptacji zamówienia przez Sprzedającego.

4.13. O ile z przyczyn leżących po stronie Kupującego potrzebne jest dokonanie ponownej dostawy towarów lub dostawa towarów w inny niż uzgodniony sposób, Kupujący zobowiązany jest zapłacić koszty związane z realizacją takiej dostawy.

4.14. Niniejszy regulamin sprzedaży za datę dostawy towarów uznaje moment dostarczenia towarów Kupującemu zgodnie z umową sprzedaży. Bezzasadnej odmowy odebrania towarów przez Kupującego nie uznaje się za niespełnienie zobowiązania Sprzedającego do dostarczenia towarów ani za odstąpienie od umowy przez Kupującego. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przy odbiorze towarów, czy opakowanie nie jest uszkodzone, i zgłosić niezwłocznie ewentualne wady przewoźnikowi i Sprzedającemu. Odmowa odebrania przesyłki z powodu uszkodzonego opakowania nie uważa się za bezzasadną odmowę odebrania towarów. Podpisaniem dokumentu dostawy Kupujący potwierdza, że przesyłka towarów spełnia wszelkie wymagania i przyjmuje do wiadomości, że zgłoszenie reklamacji towarów z powodu uszkodzonego opakowania przesyłki jest już niemożliwe.

4.15. Kupujący nabywa prawo własności do towarów po całkowitym zapłaceniu ceny zamówienia (w tym kosztów opakowań i dostawy), jednak nie prędzej niż z chwilą odebrania towarów. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenia, uszkodzenia lub zgubę towarów przechodzi na Kupującego w momencie odebrania towarów lub w momencie, w którym Kupujący miał obowiązek odebrać towary, lecz wbrew umowie sprzedaży nie uczynił tego (czyli zwykle gdy towary są gotowe do odebrania przez Kupującego).

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przep. § 1837 Kodeksu cywilnego między innymi prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje w przypadku dostawy towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument wyjął z opakowania i z przyczyn higienicznych nie można je włożyć z powrotem, dostawy towarów ulegających szybkiemu zepsuciu oraz towarów, które po dostarczeniu zostały nierozłącznie połączone z innymi towarami.

5.2. O ile nie chodzi o przypadek, o którym mowa w 5.1, lub o inny przypadek niemożliwości odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupującemu przysługuje prawo, zgodnie z przep. § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od momentu odebrania towarów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy wysłać Sprzedającemu w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, na Adres kontaktowy, do którejkolwiek z placówek Sprzedającego, do siedziby czy też miejsca wykonywania działalności Sprzedającego lub na E-mail kontaktowy Sprzedającego.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 5.2 niniejszego regulaminu sprzedaży umowa sprzedaży jest anulowana od początku. Towar należy zwrócić Sprzedającemu (w inny sposób niż za pobraniem, gdyż Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem) w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na Adres kontaktowy, do którejkolwiek placówki Sprzedającego, do jego siedziby lub miejsca wykonywania działalności Sprzedającego. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedającemu w stanie niezawierającym uszkodzeń, w stanie nieużywanym i czystym, a o ile jest to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.4. Kupujący dołączy do zwracanego towaru kopię dokumentu dostawy i faktury, o ile była wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towaru, oraz pisemne oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży i wskazujące wybrany sposób dokonania zwrotu pieniędzy (przelew na konto, osobisty odbiór gotówki, przekaz pocztowy lub inny sposób). Oświadczenie musi także zawierać adres kontaktowy, numer telefonu i adres elektroniczny Kupującego.

5.5. W terminie 10 dni od zwrotu towarów przez Kupującego zgodnie z ust. 5.3 regulaminu sprzedaży Sprzedający może zbadać zwrócony towar, w szczególności w celu ustalenia, czy zwrócony towar nie zawiera uszkodzeń, nie był używany lub nie jest częściowo zużyty.

5.6. Sprzedający zwróci Kupującemu środki pieniężne (w tym koszty dostawy), które otrzymał od niego na podstawie umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od momentu odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży (i) w taki sam sposób, w jaki otrzymał je od Kupującego, lub (ii) w sposób wskazany przez Kupującego, (iii) w każdym przypadku także za pośrednictwem przelewu na wskazane przez niego konto bankowe lub konto, z którego zostały przelane środki na zapłatę ceny (o ile Kupujący nie wskaże Sprzedającemu żadnego konta w terminie 10 dni od momentu odstąpienia), na co Kupujący wyraża swoją wyraźną zgodę pod warunkiem, że w ten sposób nie będzie obciążony żadnymi dalszymi kosztami. W przypadku gdy Kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany zwrócić Kupującemu środki pieniężne wcześniej, niż Kupujący zwróci mu towary lub udowodni wysłanie towarów do Sprzedającego.

5.7. O ile Kupujący wybierze inny niż oferowany przez Sprzedającego najtańszy sposób dostawy towarów, Sprzedający zwróci Kupującemu koszty dostawy towarów w wysokości odpowiadającej najtańszemu z oferowanych sposobów dostawy.

5.8. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że o ile towary zwracane przez Kupującego będą zawierać uszkodzenia, będą używane lub częściowo zużyte, Sprzedającemu przysługuje prawo do domagania się od Kupującego naprawienia powstałej mu w ten sposób szkody. Należność wynikającą z prawa do otrzymania zapłaty powstałej szkody Sprzedający może jednostronnie potrącić z należności Kupującego wynikającej z prawa do zwrotu ceny i kosztów dostawy towarów.

5.9. Przy wysyłce Kupujący jest zobowiązany zapakować towary w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Za towary znacząco uszkodzone lub zniszczone podczas dostawy w wyniku użycia nieodpowiedniego opakowania nie można zwrócić ceny i kosztów dostawy towarów.

5.10. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego, koszty związane ze zwrotem towarów Sprzedającemu ponosi Kupujący, także w przypadku gdy z uwagi na ich charakter zwrotu towarów nie można dokonać przy użyciu normalnej drogi pocztowej. Sprzedającemu przysługuje prawo do potrącenia swoich rzeczywiście poniesionych kosztów związanych ze zwrotem towarów z ceny i kosztów dostawy towarów, które mają zostać zwrócone Kupującemu.

5.11. Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy sprzedaży do momentu odebrania towarów przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę za pośrednictwem bezgotówkowego przelewu na wskazane w tym celu przez Kupującego konto lub na konto, z którego dokonano przelewu środków na zapłatę ceny (o ile Kupujący w terminie 3 dni od momentu odstąpienia nie wskaże Sprzedającemu żadnego konta), w terminie 5 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5.12. W przypadku gdy razem z towarem jest przyznawany prezent, odpowiednia umowa darowizny zostaje zawarta z warunkiem rozwiązującym, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron umowa darowizny swoją traci ważność i Kupujący jest zobowiązany zwrócić razem z towarem także otrzymany prezent.

6. Odpowiedzialność za wady i zasady reklamacji

6.1. Do praw Kupującego wynikających z wadliwego świadczenia stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przep. § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2158 do 2174 Kodeksu cywilnego).

6.2. Sprzedający odpowiada Kupującemu za to, że towary w momencie odebrania są wolne od wad. Sprzedający odpowiada Kupującemu w szczególności za to, że w momencie, gdy Kupujący towary odebrał:

6.2.1. towary mają uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku takiego uzgodnienia mają właściwości, jakie sprzedający lub producent określili, lub jakich Kupujący oczekiwał przy uwzględnieniu charakteru towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

6.2.2. towar jest w odpowiedniej ilości, ma odpowiednią miarę lub wagę i

6.2.3. towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.

6.3. Postanowienia zawarte w poprzednim ustępie regulaminu sprzedaży i gwarancja jakości nie stosuje się w przypadku towarów sprzedawanych po niższej cenie uwzględniającej wady, które były powodem do uzgodnienia niższej ceny, uwzględniającej zużycie towarów wynikającej z ich normalnego użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w momencie jego odebrania przez kupującego, lub o ile wynika to z charakteru towarów.

6.4. W przypadku wystąpienia wady w okresie sześciu miesięcy od jego odebrania, towar uważa się za wadliwy już w momencie odebrania.

6.5. Roszczeń z tytułu wadliwego świadczenia, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej, Kupujący dochodzi u Sprzedającego na Adresie kontaktowym Sprzedającego (co w żaden sposób nie ogranicza innych sposobów dochodzenia wad, które opisane są w zasadach reklamacji). Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowane towary.

6.6. Zasady reklamacji

6.6.1. Zasady reklamacji regulują sposób i warunki zgłaszania reklamacji towarów i dochodzenia przez konsumenta roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zgodnie z przep. Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie konsumenta (nr 634/1995 Dz. U. Republiki Czeskiej, z późn. zm.).

6.6.2. W stosunku do wszystkich towarów sprzedawanych przez Sprzedającego Kupującemu będącemu konsumentem Sprzedający odpowiada Kupującemu za to, że towary w momencie odbioru są wolne od wad i że w przypadku towarów konsumpcyjnych towary pozostaną wolne od wad w okresie 24 miesięcy od momentu odebrania towarów przez Kupującego.

6.6.3. Na artykułach spożywczych jest wyznaczony termin przydatności do spożycia. Sprzedający nie gwarantuje jakości smaku ani wartości odżywczych po tego terminu.

6.6.4. W przypadku gdy w okresie gwarancji (w przypadku udzielenia gwarancji za jakość) lub w okresie, o którym mowa w poprzednim ustępie, wystąpi wada towarów, która uniemożliwia prawidłowe używanie zakupionego produktu i jest nieusuwalna, Kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy towaru. W przypadku usuwalnej wady nieużywanego do tej pory produktu Kupującemu przysługuje prawo do żądania zamiast usunięcia wady wymiany wadliwego produktu na wolny od wad. W przypadku usuwalnej wady Kupującemu przysługuje także prawo do otrzymania odpowiedniej obniżki ceny. W przypadku wady nieusuwalnej, która jednocześnie uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru sposobem, w jaki używany jest towar wolny od wad, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru, otrzymania odpowiedniej obniżki ceny lub prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży. Prawa wynikające z wadliwego świadczenia nie przysługują Kupującemu, o ile wiedział o wadzie przed odebraniem towarów lub o ile sam wadę spowodował. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży ani prawo do domagania się dostawy nowej rzeczy, o ile nie jest zdolny zwrócić rzecz w stanie, w jakim ją otrzymał, z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie. O ile Kupujący nie odstąpi od umowy sprzedaży lub nie zażąda dostawy nowej, wolnej od wad rzeczy, wymiany jej części lub naprawy rzeczy, może domagać się odpowiedniej obniżki ceny. Kupującemu przysługuje prawo do otrzymania odpowiedniej obniżki także w przypadku, gdy Sprzedający nie jest zdolny dostarczyć mu nowej rzeczy wolnej od wad, wymienić jej część lub przeprowadzić jej naprawę, jak również w przypadku gdy Sprzedający nie usunie nieprawidłowości w odpowiednim czasie lub o ile usunięcie nieprawidłowości sprawiałoby Kupującemu znaczące trudności.

6.6.5. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji u Sprzedającego (lub osoby wyznaczonej do naprawy) bez zbędnej zwłoki po momencie stwierdzenia wady. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie później niż 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji, o ile Sprzedający z Kupującym nie uzgodnią inaczej.

6.6.6. Za dzień zgłoszenia reklamacji uważa się data dostarczenia towaru na Adres kontaktowy Sprzedającego, do którejkolwiek z placówek Sprzedającego, do siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności Sprzedającego.

6.6.7. Gwarancja i prawa wynikające z odpowiedzialności za wady nie obejmują towaru, w przypadku którego reklamacja została zgłoszona po upływie wyznaczonego okresu gwarancji oraz w przypadku zużycia towaru wynikającego z jego używania. Gwarancja i prawa wynikające z odpowiedzialności za wady nie obejmują wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania, nieprzestrzegania instrukcji, niewłaściwej konserwacji lub niewłaściwego przechowywania. W przypadku używanego towaru Sprzedający nie odpowiada za wady wynikające z zakresu dotychczasowego użytkowania lub zużycia; w przypadku rzeczy sprzedawanych po niższej cenie Sprzedający nie odpowiada za wady będącej przyczyną uzgodnienia niższej ceny; zamiast prawa do wymiany Kupującemu w przypadkach wskazanych w niniejszym zdaniu przysługuje prawo do otrzymania odpowiedniej zniżki.

6.6.8. Sposoby zgłaszania reklamacji:

Poinformowanie Sprzedającego drogą telefoniczną, e-mailem lub pisemnie. O ile umożliwia to interfejs internetowy sklepu, Kupujący może w celu zgłoszenia reklamacji skorzystać protokołu reklamacji, który zostanie mu przesłany na adres poczty elektronicznej lub jest do pobrania w interfejsie internetowym sklepu. Doręczenie reklamowanych towarów (w inny sposób niż za pobraniem, ponieważ Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem), do którejkolwiek z placówek Sprzedającego, do siedziby lub miejsca prowadzenia działalności Sprzedającego. Przy przesłaniu Kupujący jest zobowiązany zapakować towary w odpowiednie opakowanie, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Do towaru należy załączyć dokument potwierdzający zakup towarów lub fakturę, o ile została wystawiona, lub inny dokument potwierdzający zakup towarów, łącznie z opisem wady i wnioskowanym sposobem realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

6.6.9. Sprzedający nie odpowiada szkody powstałe na zdrowiu, ewentualnie szkody na mieniu lub towarach, które będą spowodowane przez niefachowe użytkowanie lub nadużywanie towaru, ewentualnie na skutek niedbalstwa.

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

7.1. Kupujący potwierdza, że podawane przez niego Dane osobowe są dokładne i że otrzymał pouczenie o dobrowolnym charakterze podania Danych osobowych.

7.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający przetwarza jego dane osobowe w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres siedziby,
 • nr identyfikacyjny, NIP,
 • adres e-mail,
 • numer konta bankowego i kod banku,
 • numer telefonu,
 • adres IP

(zwane dalej „Danymi osobowymi Zamawiającego”).

7.3. Przetwarzanie wyżej wymienionych Danych osobowych Kupującego jest niezbędne w celu identyfikacji Stron Umowy i realizacji Umowy, jak również w celu ewidencji Umowy i ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń i obowiązków Stron Umowy.

Takie przetwarzanie umożliwiają przep. art. 6 ust. 1. lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”).

Adres IP będzie przetwarzany także w celu obrony przed atakami cybernetycznymi. Takie przetwarzanie umożliwia przep. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

7.4. Przechowywanie i przetwarzanie Danych osobowych Kupującego w celu, o którym mowa wyżej, odbywać się będzie przez czas trwania Umowy i następnie przez okres 10 lat od zakończenia Umowy, o ile inny przepis prawa nie przewiduje dłuższego okresu przechowywania dokumentacji dotyczącej umowy.

7.5. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że powinien podać poprawne i prawdziwe dane osobowe oraz że ma obowiązek poinformowania bez zbędnej zwłoki Dostawcy o zmianie swoich danych osobowych.

7.6. Adres e-mail może być przetwarzany w celu zawarcia w bazie danych przeznaczonych do wysyłania komunikatów handlowych. Realizację takiego działania umożliwia przep. § 7 ust. 3 Ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego (nr 480/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej), na podstawie zawartej Umowy, o ile Kupujący nie odmówi zgody na takie działanie. Takie komunikaty mogą zawierać tylko informacje o podobnych usługach i produktach, w każdej chwili można także w łatwy sposób – przez przesłanie pisma, wiadomości e-mailowej lub kliknięcie w link w komunikacie handlowym – zrezygnować z ich otrzymywania. Adres e-mailowy będzie przetwarzany w tym celu przez Dostawcę przez okres świadczenia Usług i następnie przez okres 3 lat od zakończenia ich świadczenia.

7.7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje mu prawo do:

 • żądania od Sprzedającego informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Sprzedającego umożliwienia dostępu do takich danych i dokonania aktualizacji lub sprostowania takich danych, ewentualnie ograniczenia przetwarzania,
 • żądania od Sprzedającego usunięcia takich danych osobowych,
 • do przenoszenia danych i prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedającego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • złożenia skargi w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych i prawo do skutecznej obrony sądowej, o ile Kupujący uważa, że jego prawa wynikające z Rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych w sposób niezgodny z Rozporządzeniem.

8. Umowa o przetwarzanie danych osobowych

8.1. Na podstawie zawarcia Umowy między Sprzedającym a Kupującym zawarta zostaje także umowa o przetwarzanie danych osobowych (zwana dalej „Umową przetwarzania”) zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, która określa prawa i obowiązki Stron Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych odbywającego się ramach świadczenia Usługi.

8.2. Sprzedający, który jest podmiotem przetwarzającym, jest uprawniony do przetwarzania na rzecz Kupującego, który jest administratorem danych, następujących danych osobowe podmiotów, których dane dotyczą i które rejestrują się przy zakupach u Sprzedającego:

 • tytuł,
 • imię, imię środkowe i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres,
 • dane systemowe (adres IP i cookies),
 • ewentualnie dalsze dane osobowe określone przez Sprzedającego

(zwane dalej „Danymi osobowymi”).

8.3. Udostępnienie odbędzie się w taki sposób, że Dane osobowe zostaną podane w sklepie internetowym collalloc przez Kupującego lub bezpośrednio przez podmioty, których dane dotyczą, w ramach rejestracji w systemach Sprzedającego.

8.4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia Usług lub sprzedaży produktu zgodnie ze instrukcją Kupującego.

8.5. Kupujący jest upoważniony do rozszerzenia celu przetwarzania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W takim przypadku polecenie dalszego przetwarzania zostanie przekazane Sprzedającemu wyłącznie w formie pisemnej. Za formę pisemną do celów Umowy przetwarzania uznaje się także komunikacja e-mailowa Stron Umowy kierowana do upoważnionych osób.

8.6. Sprzedający jest zobowiązany wdrożyć środki techniczne, organizacyjne oraz inne, których celem jest ochrona przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem do Danych osobowych, wykonywaniem ich zmian, usuwaniem, zgubieniem, stratą lub innym traktowaniem Danych osobowych w sposób niezgodny z prawem. Sprzedający jest zobowiązany przede wszystkim:

a) korzystać z zabezpieczonego dostępu do PC, dostęp do PC będzie znany tylko Sprzedającemu;

b) używać do przetwarzania oprogramowania i usług, które spełniają standardowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa danych i spełniają normy określone przez Unię Europejską;

c) nie sporządzać bez uprzedniej zgody Kupującego kopii bazy Danych osobowych, o ile nie będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług;

d) korzystać z odpowiednich środków zabezpieczających, np. kodowania lub innych odpowiednich i potrzebnych środków, zawsze w zależności od konkretnej sytuacji lub danych;

e) uniemożliwić dostęp do danych osobom trzecim, oprócz osób, o których mowa w pkt 8.12 Regulaminu, jeśli na takie udostępnienie Kupujący nie udzieli pisemnej zgody lub jeśli nie wynika ono z Umowy przetwarzania;

f) zachować tajemnicę na temat Danych osobowych.

8.7. Sprzedający jest zobowiązany również:

a) przetwarzać Dane osobowe tylko w takiej postaci, w jakiej zostały mu przekazane przez Kupującego lub bezpośrednio podmioty, których dane dotyczą;

b) przetwarzać Dane osobowe wyłączeni w celu określonym w niniejszej Umowie przetwarzania i w zakresie niezbędnym do spełnienia tego celu;

c) nie łączyć Danych osobowych, które zostały pozyskane do różnych celów;

d) przechowywać Dane osobowe tylko przez okres wskazany w obowiązku informacyjnym lub w wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do konkretnego podmiotu, którego dane dotyczą. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o okresie przetwarzania, ewentualnie powinien w rozsądnym czasie przed jego upływem polecić Sprzedającemu, by zakończył przetwarzanie.

8.8. Sprzedający i Kupujący zobowiązują się przestrzegać podczas przetwarzania danych osobowych na podstawie Umowy i Umowy przetwarzania obowiązków określonych w Rozporządzeniu i pozostałych ogólnie obowiązujących przepisach prawa, które dotyczą takich działań.

8.9. Sprzedający zobowiązuje się, że na podstawie polecenia Kupującego dokona sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub przeniesienia Danych osobowych zgodnie z instrukcjami Kupującego, bez zbędnej zwłoki od momentu otrzymania wezwania.

8.10. W przypadku gdy wniosek podmiotu, którego dane dotyczą, zgodnie z art. 8 Rozporządzenia skierowany do Sprzedającego będzie uznany za zasadny, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wadliwy stan.

8.11. Podczas realizacji obowiązków wynikających z Umowy przetwarzania Sprzedający jest zobowiązany działać z profesjonalną starannością, kierować się instrukcjami Kupującego i działać zgodnie z interesami Kupującego. O ile Sprzedający stwierdzi, że Kupujący nie wywiązuje się ze swoich obowiązków nałożonych na niego w Rozporządzeniu, jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie Sprzedającego zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) Rozporządzenia.

8.12. Kupujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, przy czym takie podmioty będą w roli podprzetwarzających. Sprzedający przedłoży Kupującemu na podstawie jego wniosku listę takich podmiotów. Chodzi głównie o następujące kategorie podprzetwarzających:

 • dostawcy oprogramowania analitycznego,
 • dostawcy oprogramowania marketingowego,
 • dostawcy oprogramowania księgowego i płatności,
 • dostawcy oprogramowania do monitoringu,
 • dostawcy oprogramowania do obsługi klientów,
 • dostawcy oprogramowania dla serwerów,
 • dostawcy innych narzędzi oprogramowania.

8.13. Umowa przetwarzania obowiązuje przez okres obowiązywania Umowy, jej obowiązywanie zakończy się dopiero po spełnieniu obowiązków Sprzedającego, o których mowa w art. 8.14 Regulaminu.

8.14. W przypadku jakiegokolwiek zakończenia Umowy, Umowy przetwarzania lub zakończenia przetwarzania Danych osobowych, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 30 dni od takiego zakończenia, usunąć Dane osobowe, o ile Strony umowy nie postanowią inaczej. Sprzedający musi dokonać ich usunięcia w sposób, który zabroni nieuprawnionemu przetwarzaniu Danych osobowych, oraz w szczególności:

 • do podjęcia środków organizacyjnych, które zapobiegną przetwarzaniu danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione,
 • podjęcia środków technicznych i wyboru sposobu usunięcia, które zapewnią całkowite i nieodwracalne usunięcie.

8.15. Sprzedający zobowiązuje się zachować w tajemnicy przetwarzane Dane osobowe, w szczególności nie wolno mu dokonywać ich publikacji, rozpowszechniania lub udostępniania innym osobom oprócz osób, będących podprzetwarzającymi, o których mowa w punkcie 8.12 Regulaminu. Powyższy obowiązek Sprzedającego trwa także po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy przetwarzania.

8.16. Kupujący jest zobowiązany:

a) informować Sprzedającego o wygaśnięciu prawa do przetwarzania danych osobowych, lub

b) dokonać usunięcia danych osobowych,

w przypadku wygaśnięcia prawa do przetwarzania Danych osobowych (np. w przypadku upływu terminu ważności zgody, zgłoszenie sprzeciwu podmiotu, którego dane dotyczą, wobec przetwarzania na podstawie § 7 ust. 3 Ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informatycznego, itp. /nr 480/2004 Dz. U. Republiki Czeskiej/).

W przypadku naruszenia tego postanowienia Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu szkodę wynikającą z naruszenia obowiązku przez Kupującego.

8.17. W przypadku gdy Sprzedający nie wywiąże się ze swojego obowiązku wynikającego z Umowy przetwarzania lub Rozporządzenia na skutek zawinionego przez niego działania, odpowiada wyłącznie za szkodę wynikającą w pełnym zakresie z takiego zawinionego działania.

8.18. Nieważność lub niezrozumiałość któregokolwiek z postanowień Umowy przetwarzania nie narusza ważności pozostałych postanowień Umowy przetwarzania lub Regulaminu.

8.19. Strony umowy zobowiązują się udzielać sobie wszelką wzajemną współpracę i materiały w celu zapewnienia bezproblemowej i efektywnej realizacji Umowy przetwarzania, w szczególności w przypadku procedur prowadzonych z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub z innymi organami władzy publicznej.

8.20. Sprzedający zobowiązuje się przekazać Kupującemu wszelkie informacje niezbędne do udowodnienia spełnienia obowiązków wynikających z Umowy przetwarzania lub Rozporządzenia, które dotyczą danych osobowych, i umożliwić Kupującemu lub stronie trzeciej, która zostanie zobowiązana do zachowania tajemnicy przez Kupującego, do przeprowadzenia audytu w odpowiednim zakresie. Audyt należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 10 dni przed jego realizacją. Audyt nie może niewspółmiernie ingerować w działalność Sprzedającego. Koszty audytu, który nie wynika z jednoznacznego naruszenia obowiązków przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.

9. Doręczanie

9.1. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży powinna być przekazywana drugiej stronie w formie pisemnej - pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym za pośrednictwem operatora usług pocztowych (w zależności od wyboru nadawcy). Kupującemu doręcza się na adres poczty elektronicznej wskazany w jego koncie użytkownika lub w zamówieniu, lub podany podczas komunikacji odbywającej się między stronami.

9.2. Wiadomość jest doręczona:

 • w przypadku doręczania pocztą elektroniczną - w momencie akceptacji przez serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej może być zabezpieczona za pomocą certyfikatu,
 • w przypadku osobistego doręczenia lub doręczenia za pośrednictwem operatora usług pocztowych - w wyniku odebrania przesyłki przez adresata,
 • w przypadku osobistego doręczania lub doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych - także w wyniku odmowy odebrania przesyłki, o ile adresat (lub inna osoba upoważniona do odebrania przesyłki w jego imieniu) odmówi odebrania przesyłki,
 • w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych - w wyniku upływu terminu dziesięciu dni od zdeponowania przesyłki i wezwania adresata do odebrania zdeponowanej przesyłki, o ile do zdeponowania przesyłki przez operatora usług pocztowych dojdzie, także w przypadku gdy adresat nie dowiedział się o zdeponowaniu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. O ile stosunek związany z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunek prawny wynikający z umowy sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgodniły stosowanie prawa czeskiego. Powyższe postanowienie nie narusza praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa innych państw, które przyznają konsumentowi wyższy poziom ochrony.

10.2. Do kwestii nieuregulowanych w umowie sprzedaży (w tym zamówieniu i jego akceptacji) oraz w regulaminie sprzedaży (lub ewentualnie na podstawie komunikacji pomiędzy stronami) zastosowanie znajdują warunki określone w interfejsie internetowym sklepu. Informacje dotyczące poszczególnych kroków prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży uwidocznione są w interfejsie internetowym sklepu.

10.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w interfejs internetowy sklepu lub wynikające z korzystania z interfejsu internetowego sklepu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownik i Kupujący nie mogą przy korzystaniu z interfejsu internetowego sklepu korzystać z mechanizmów, oprogramowania, skryptów lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie, czyli przede wszystkich naruszyć funkcjonowanie systemu lub nadmiernie obciążać system, nie mogą dokonywać żadnych działań, które mogłyby mu lub osobom trzecim umożliwić dokonywanie nieuprawnionych ingerencji lub w sposób nieuprawniony korzystać z oprogramowania lub dalszych elementów tworzących interfejs internetowy sklepu oraz korzystać z interfejsu internetowego sklepu, jego elementów lub oprogramowania w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i celem. Błędy powstałe przy wprowadzaniu danych przed złożeniem zamówienia lub przy jego złożeniu lub obsłudze będą ustalane i korygowane na podstawie komunikacji e-mailowej lub telefonicznej.

10.4. Sprzedający jest uprawniony do prowadzenia sprzedaży towarów na mocy zgodny na prowadzenie działalności. Działalność Sprzedającego nie podlega żadnym innym zezwoleniom. Kontrolę działalności gospodarczej realizuje w ramach swej działalności odpowiedni urząd działalności gospodarczej. Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony konsumenta realizuje także Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/), praw konsumentów bronią także stowarzyszenia konsumenckie i inne podmioty zajmujące się ich obroną. Kontrolę przestrzegania przepisów prawa w zakresie wymagań technicznych stawianych na towary oraz bezpieczeństwa towarów realizuje Czeska Inspekcja Handlowa (http://www.coi.cz/), kontrolę bezpieczeństwa zdrowotnego, jakości i prawidłowego oznaczania artykułów żywnościowych realizuje Państwowa Inspekcja Rolna i Żywności (http://www.szpi.gov.cz). Organem zapewniającym nadzór nad ochroną danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (http://www.uoou.cz/). Sprzedający zapewnia pozasądowe rozwiązywanie skarg konsumentów za pośrednictwem swego powyższego adresu elektronicznego. Kupujący może się także zwrócić do organizacji konsumenckich lub innych podmiotów działających na obszarze ochrony praw konsumentów. Sprzedający nie jest związany wobec Kupującego żadnymi kodeksami dotyczącymi zachowania ani żadnych takich kodeksów nie przestrzega na zasadzie dobrowolności (w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego).

10.5. Treści zawarte na stronie internetowej Sprzedającego, wszelkie na nich zamieszczone materiały (teksty, zdjęcia, rysunki, logo i inne) oraz materiały umieszczone w powiązanych mediach drukowanych (ulotki promocyjne, ogłoszenia itd.), w tym oprogramowanie interfejsu internetowego sklepu oraz niniejszy regulamin podlegają ochronie na podstawie prawa autorskiego Sprzedającego i mogą być chronione innymi prawami dalszych osób. Kupujący i Użytkownik nie mogą dokonywać zmian treści, kopiowania, powielania, rozpowszechniania, treść nie może być używana przez jakąkolwiek stronę trzecią do jakiegokolwiek celu bez pisemnej zgody Sprzedającego. W szczególności zabrania się odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania zdjęć i tekstów zamieszczonych na interfejsie internetowym sklepu. W przypadku nieprzestrzegania powyższego zakazu Sprzedający podejmie odpowiednie kroki zgodnie z Ustawą o prawie autorskim (nr 121/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, z późn. zm.). Nazwy i oznaczenia wyrobów, towarów, usług, firm i spółek mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10.6. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień regulaminu sprzedaży będzie nieważne, nieskuteczne lub niewymagalne (także z powodu sprzeczności z prawem ochrony konsumentów), lub stanie się takim, wtedy w miejsce nieważnych postanowień wprowadzone zostaną postanowienia, których sens będzie w maksymalnym stopniu zbliżony do postanowień nieważnych. Nieważność, nieskuteczność lub niewymagalność jednego postanowienia nie narusza ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży lub regulaminu sprzedaży wymagają formy pisemnej.

10.7. Umowa sprzedaży, w tym regulamin sprzedaży, jest przechowywana i archiwizowana przez Sprzedającego w postaci elektronicznej i nie jest dostępna dla osób trzecich (co w żaden sposób nie narusza postanowień niniejszego regulaminu i ustawy dotyczących udostępniania umowy sprzedaży i regulaminu sprzedaży). Sprzedający udostępni Kupującemu umowę sprzedaży, w tym regulamin sprzedaży, na podstawie jego wniosku w postaci tekstu (w postaci elektronicznej przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej).

10.8. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności (w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego).

10.9. Interfejs internetowy sklepu korzysta z usługi Google Analytics, której dostawcą jest firma Google, Inc. (zwana dalej „Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, które to są plikami tekstowymi zapisywanymi w komputerze Kupującego i Użytkowników interfejsu internetowego sklepu i umożliwiają analizowanie sposobu, w jaki Kupujący i Użytkownik korzystają z interfejsu internetowego sklepu. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące korzystania ze strony (w tym adres IP) Google przekazuje i zapisuje na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z powyższych informacji w celu opracowania analizy dotyczącej korzystania z interfejsu internetowego sklepu oraz w celu generowania raportów o jego aktywności, które przeznaczone są dla Sprzedającego i operatora interfejsu internetowy sklepu, jak również do w ogólnym celu korzystania z Internetu. Google może udostępnić takie informacje także osobom trzecim, o ile wynikać to będzie z ustawy lub o ile takie osoby trzecie będą przetwarzać takie informacje dla Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Kupującego i Użytkowników z jakimikolwiek danymi, którymi dysponuje. Kupujący i Użytkownicy interfejsu internetowego sklepu mogą nie wyrazić zgody na korzystanie z plików cookies za pośrednictwem odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej. W takim przypadku nie jest jednak wykluczona niemożliwość korzystania z wszystkich funkcji interfejsu internetowego sklepu. Przez korzystanie z interfejsu internetowego sklepu Kupujący i Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie dotyczących ich danych przez Google w wyżej opisany sposób i w celach.

10.10. Sprzedającemu przysługuje prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień treści regulaminu sprzedaży. Prawa i obowiązki stron regulowane są zawsze w tej wersji regulaminu sprzedaży, w którego okresie obowiązywania powstały.

10.11. W razie pytań dotyczących regulaminu sprzedaży i umowy sprzedaży, Sprzedający udzieli Kupującemu niezwłocznie wszelkich potrzebnych informacji.

Niniejszy regulamin sprzedaży obowiązuje i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.